Pidämme ympäristö-, terveys- ja turvallisuusnäkökohtia erottamattomana osana liiketoimintaamme. Opastamme ja kannustamme koko henkilöstöämme toimimaan ympäristön, terveyden ja turvallisuuden kannalta vastuullisella tavalla. Työskentelemme jatkuvasti oman ja tilankäyttäjiemme energian käytön tehostamiseksi. Arvioimme toimintaamme ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskien tunnistamiseksi ja vähentämiseksi.

Selvitämme mahdollisuuksiemme mukaan ennalta tilankäyttäjämme uuden prosessin tai tuotteen ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaikutukset. Kerromme viranomaisille yrityksemme toiminnasta ja kiinteistöjemme ympäristön tilasta. Tutkimme kiinteistöomaisuutemme puhtautta jatkuvasti sekä puhdistamme aktiivisesti saastuneiksi tunnistetut kohteet. Odotamme tilakäyttäjiemme sekä yhteistyö- ja sopimuskumppaniemme noudattavan näitä periaatteita soveltuvin osin.

 

Renorin kiinteistölle BREEAM In-Use -sertifiointi

BREEAM 2016_ASKOTALO

LAHDESSA TOIMITILOJEN JÄÄHDYTYS SALPAUSSELÄN HARJUALUEEN POHJAVEDELLÄ

Askonalueen maankäytön sekä rakennetun ympäristön kehittämistä on ohjannut pyrkimys uudenaikaiseen elinkaari- ja energiatalouteen sekä puhtaan teknologian hyödyntämiseen. Historiallisiin teollisuusrakennuksiin saneeratut uudenaikaisetBREEAM GOOD -sertifioidut toimitilat ovat laajalti kiinteistöautomaation ja havainnoivan valaistuksen piirissä. Harvinaisena erityispiirteenä Askonalueella on hyödynnetty vuodesta 2009 alkaen alueen maaperässä runsaana esiintyvää pohjavettä kylmäenergianlähteenä. Jo lähes 9 000 m2 toimitiloja jäähdytetään Salpauselän harjualueelta laskeutuvalla orsi- ja pohjavedellä.

Renor selvittää parhaillaan pohjaveden käytön laajentamista rakentuvan kaupunginosan alueellisen matalalämpöverkon perustaksi. Pohjavesi energiavarastona ja -lähteenä on merkittävä paikalla tuotettavan uusiutuvan energian muoto, jota Askonalueella pilotoidaan ensimmäisenä Suomessa. Kevään 2016 aikana alkavien koeporausten ja pumppauskokeiden myötä on tarkoitus tutkia alueen maaperän sekä ympäristö- ja pohjavesigeologisten olosuhteiden soveltuvuutta paitsi alueelliseksi kylmä- ja lämmitysenergian lähteeksi myös kausienergiavarastoksi. Tekesin innovaatiorahoituksella käynnistetyssä Askonalueen älykäs energiaympäristö -projektissa on hyödynnetty laaja-alaisesti Lahden seudun puhtaan teknologian ja ympäristöalan osaamista sekä paikallisia yhteistyöverkostoja.

Tiedote 18.2.2016